Invloed uitoefenen op totstandkoming van bestemmingsplannen

portret van marcel martensIn week 5 ben ik in “zo zit dat” ingegaan op het belang van het bestemmingsplan binnen de ruimtelijke ordening en de wijze waarop is vastgelegd op welke wijze een perceel benut en/ of bebouwd mag worden.

Nu ga ik globaal in op welke wijze bestemmingsplannen tot stand komen en op welke wijze daar invloed op uit te oefenen is. Grofweg zijn daarin de volgende onderscheiden te maken: de overheid (gemeente, provincie) geeft een gebied een nieuwe/ gewijzigde bestemming dan wel een initiatiefnemer wil een gebied een nieuwe of gewijzigde bestemming geven of er is sprake van regulier onderhoud. Dit laatste gaat vaak in de vorm van zogenaamde beheersplannen waarin de bestaande situatie van een gebied wordt vastgelegd.

In alle gevallen behoort een bestemmingsplan vergezeld te gaan van een goede ruimtelijke onderbouwing; in deze ruimtelijke onderbouwing komen tal van zaken aan de orde waarmee aangetoond wordt op welke wijze de verschillende belangen tegen elkaar zijn afgewogen. Zo wordt getoetst aan rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid en worden stedenbouwkundige, verkeerskundige en milieuhygiënische aspecten zoals onder andere flora en fauna, geluid, fijnstof, archeologie, bodemgeschiktheid, geluid, veiligheid etc. meegewogen.

Verder bevat het bestemmingsplan planregels en een plankaart waarin is vastgelegd welk gebruik toelaatbaar is en op welke wijze ergens gebouwd kan worden zoals de bouwvorm (vrijstaand, geschakeld, aaneengesloten etc.) ook goot, nok- c.q. bouwhoogten kunnen zijn vastgelegd.

Alvorens een bestemmingsplan door de gemeenteraad vast te laten stellen wordt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Het is belangrijk gedurende deze termijn eventuele zienswijzen tegen het ontwerp plan kenbaar te maken daar het maken van bezwaar tegen het vastgestelde plan slechts is voorbehouden aan diegenen die tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt tegen het ontwerp, indien het definitieve plan afwijkt van het ontwerp of indien men kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig een zienswijze tegen het ontwerp in te dienen. Dit laatste is echter gelet op de jurisprudentie hierover een vrijwel onmogelijke opgave.

Het is van groot belang hierbij de eigen belangen te bewaken. Hoewel belanghebbenden regelmatig tijdig worden geïnformeerd is dit geen verplichting; het kan dus gebeuren dat een bestemming zonder dat u hierover geïnformeerd bent, wordt gewijzigd waardoor bouw of gebruiksmogelijkheden worden beperkt of zelfs geheel verdwijnen.

Bestemmingsplannen dienen actueel te zijn en te worden gehouden; de op 1 juli 2008 in werking getreden Wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat ieder bestemmingsplan binnen tien jaar geactualiseerd dient te worden. Voor verouderde bestemmingsplannen geldt hierbij nog wel een overgangsrecht van vijf jaar; de datum van 1 juli 2013 is dus een harde datum waarop alle bestemmingsplannen actueel dienen te zijn. Strafmaatregel is een verbod op legesheffing wanneer het bestemmingsplan verouderd is.

Indien u wilt weten wat er in het (ontwerp) bestemmingsplan staat of dat een bestemmingsplan wordt voorbereid dan kunt u deze via de website van de gemeente of via www. ruimtelijkeplannen.nl raadplegen.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot (ontwerp)bestem mingsplannen of hier een reactie op willen geven dan zijn er tal van professionals die u hier graag bij van dienst zijn.

(dit bericht verscheen eerder in de rubriek ‘Zo zit dat’ in de Peel en Maas)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *