Afwijkings-, wijzigingsbevoegdheden en kruimelgevallen

Eerder ben ik ingegaan op het belang van het bestemmingsplan binnen de ruimtelijke ordening en  het tot stand komen van bestemmingsplannen; nu ga ik in op welke wijzen van een bestemmingsplan kan worden afgeweken.
Veelal zijn in de planregels van het bestemmingsplan de zogenaamde binnenplanse wijzigings- en of afwijkingsbevoegdheden opgenomen. Daarnaast bestaan echter buiten de planregels ook mogelijkheden om af te wijken van een bestemmingsplan; de zogenaamde buitenplanse bevoegd- heden.

Binnenplanse bevoegdheden
Allereerst ga ik in op de binnenplanse bevoegdheden: zo kunnen we bijvoorbeeld onder planregels voor diensten, maatschappelijke doeleinden of horeca vinden dat het bevoegd gezag (veelal burgemeester en wethouders) be- voegd is de bestemming te wijzigen in woondoeleinden mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Veelal zijn dat voorwaarden welke met bescherming van de gezondheid te maken hebben. Het spreekt voor zich dat woningbouw niet zondermeer kan worden toegestaan op plaatsen met vervuilde bodem, slechte luchtkwaliteit of geluidoverlast. Door middel van rapportages en onderbouwingen dient te worden aangetoond dat aan deze voorwaarden wordt voldaan.
Ook kunnen we in de planregels vinden dat het bevoegd gezag het bouwblok kan verschuiven of vergroten dan wel toestaan dat bijvoorbeeld een achtergevelrooilijn wordt overschreden mits dit aan een aantal voorwaarden voldoet zoals passend binnen het straatbeeld. In de planregels staat dan dat het bevoegd gezag kan afwijken; een zogenaamde binnenplanse afwijkingsbevoegdheid.

Buitenplanse bevoegdheden
Naast de binnenplanse bevoegdheden bestaan er ook buitenplanse bevoegdheden; de zogenaamde postzegelof inpassingsbestemmingsplannen. Binnen het bestemmings- plan is dan nog geen wijzigings- en/ of afwijkingsbevoegd- heid voorzien, echter mits deugdelijk onderbouwd kan het bevoegd gezag hier na een gedegen afweging van belan- gen toch medewerking aan verlenen. In tegenstelling tot de binnenplanse bevoegdheden waar- op, nadat eventuele zienswijzen op de ter inzage legging zijn meegewogen, een besluit volgt, dient nadat eventuele zienswijzen zijn meegewogen op de buitenplanse bevoegd- heid de gemeenteraad het besluit te nemen.

Kruimelgevallen
Met de komst van de wet algemene bepalingen omgevings- recht, wabo in 2010 is onder voorwaarden vergunningverlening mogelijk voor gevallen welke niet passen binnen het bestemmingsplan. Deze zogenaamde kruimelgevallen staan beschreven in bijlage II, artikel 4 hoofdstuk IV van het be- sluit omgevingsrecht (bor). Voor onder andere bijbehorende bouwwerken binnen de bebouwde kom en onder voorwaar- den ook buiten de bebouwde kom kan zo in afwijking van het bestemmingsplan toch vrij eenvoudig medewerking aan bouwplannen worden verleend. Net als de binnenplanse bevoegdheden dienen ook de zo- genaamde kruimelgevallen gedurende zes weken ter inzage te worden gelegd waarna, nadat eventuele zienswijzen zijn meegewogen, een besluit volgt.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot afwijkings-, wijzi- gingsbevoegdheden en kruimelgevallen of hier een reactie op willen geven dan zijn er tal van professionals die u hier graag bij van dienst zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *