Categorie archief: Algemeen

Vergunningsplichtige en vergunningsvrije werken

In het vervolg op mijn artikeltjes met betrekking tot bestemmingsplannen en de afwijkingen daarop was dit het onderwerp voor deze “zo zit dat”, ware het niet dat afgelopen vrijdag het kabinet in heeft gestemd met het wetsvoorstel omgevingswet van minister Schultz van Haegen.

Deze nieuwe omgevingswet waar al jaren aan gewerkt wordt vervangt in zijn geheel de volgende vijftien bestaande wetten: belemmeringenwet privaatrecht, crisis- en herstelwet, interimwet stad- en-milieubenadering, ontgrondingenwet, planwet verkeer en vervoer, spoedwet wegverbreding, tracéwet, wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, wet inzake de luchtverontreiniging, wet ruimtelijke ordening. Ook de waterwet wet beheer rijkswaterstaatswerken wet herverdeling wegenbeheer en wet milieubeheer gaan grotendeels op in de nieuwe omgevingswet.

Van ongeveer acht andere wetten gaan onderdelen over omgevingsrecht over naar de nieuwe omgevingswet te weten de woningwet, monumentenwet 1988, wet natuurbescherming, wet luchtvaart, mijnbouwwet, spoorwegwet, wet lokaal spoor en wet bereikbaarheid en mobiliteit.

De omgevingswet, waar iedereen van overheid en bedrijfsleven tot burgers mee te maken krijgt maakt het aanvragen van vergunningen eenvoudiger. Voor burgers, en bedrijven komt er een aanvraag, een loket en een besluit en procedures gaan van 26 naar 8 weken. Door de samenvoeging van wet en regelgeving hoeven minder vergunningen te worden aangevraagd en wordt besluitvorming effectiever ingericht, neemt het gebruiksgemak toe en nemen kosten af. Ook biedt de wet ruimte voor regionaal en lokaal maatwerk doordat de bestuurlijke afwegingsruimte wordt vergroot waardoor beter kan worden ingespeeld op regionale verschillen.

Na advies door de raad van state zal het wetsvoor- stel worden ingediend bij de tweede kamer; dan zal ook de tekst van het wetsvoorstel met het advies van de raad van state openbaar worden. Tot de nieuwe wet is aangenomen zullen we het nog moeten doen met de huidige wet en regelgeving, waarin met de komst van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de crisis en herstelwet al behoorlijke verbeteringen zijn aangebracht.

Mits er geen andere actualiteiten mijn pad kruisen zal ik volgende keer wel ingaan op hoe een vergunningvrij werk toch vergunningplichtig kan zijn.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben of hier een reactie op willen geven dan zijn er tal van professionals die u hier graag bij van dienst zijn.

Ing. Marcel Martens, architect A.V.B. BNA MC-Architecten B.V.